.

เกี่ยวกับห้องสมุด

- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

1 ค่าปรับ กรณียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง
 

ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับ วันละ 1 บาท/ชิ้น นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่ง

2 ค่าปรับ กรณีหนังสือหาย
 

ผู้ยืมต้องซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกันมาชดใช้ หรือหากหาซื้อไม่ได้ ต้องเสียค่าปรับ 2 เท่า ของราคาหนังสือ

- ระเบียบการใช้ห้องสมุด

  1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
  2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุด ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ จุดที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
  3. ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่นำติดตัวมา หากสูญหาย ทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  4. ให้แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง ก่อนออกจากสำนักห้องสมุด
  5. ไม่นำกระเป๋าใส่หนังสือ หีบห่อ ถุง ย่าม ฯลฯ เข้าไปในห้องสมุด
  6. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในห้องสมุด แต่ให้ฝากไว้ ณ ที่รับฝาก ยกเว้นของมีค่า
  7. ไม่สูบบุหรี่ ภายในห้องสมุด
  8. ไม่ตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เสื่อมสภาพ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
  9. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืมตามระเบียบห้องสมุด ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
  10. การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น

- อัตรกำลังบุคคลากร

 บรรณารักษ์   1  คน