.

ประวัติความเป็นมา

     โรงพยาบาลสตูล ได้ทำการเปิดตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2522 ยังไม่มีห้องสมุด แต่มีห้องเก็บของอยู่หน้าห้องผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นห้องเล็กๆ มีเอกสารหนังสือกองอยู่เป็นจำนวนมาก และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้มีนายแพทย์สุวัมน์ กนกพูนสิน และนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร ได้มาปฎิบัติราชการที่โรงพยาบาลสตูล และได้เห็นห้องนั้น หน้าห้องผู้อำนวยการ มีหนังสือวางอยู่เต็มห้อง และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำห้องสมุดเล็กๆ ขึ้น โดยมีชั้นวางเอกสาร ชั้นวางหนังสือ และโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ มีการลงทะเบียนหนังสือและวารสารแบบรวมๆ ต่อมาเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2525 ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแล จึงได้เริ่มมีการลงทะเบียนหนังสือ มีการวิเคราะห์หมวดหมู่ขึ้นเป็นระบบ NLM และมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงย้ายจากห้องเล็กๆ ไปอยู่ห้องประชุม (ปัจจุบันเป็นห้ององค์กรแพทย์)

   จากนั้นในปี พ.ศ. 2549 ย้ายไปอยู่ตึกศัลยกรรมหญิง ชั้น 2 ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บหนังสือเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงเรื่อยมา

 

แนะนำห้องสมุด

ห้องสมุดโรงพยาบาลสตูล เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารวิชาการทางด้านการแพทย์           สาธารณสุขและสาขาวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแก่บุคลากร               ทางการแพทย์และสาธารณสุข นิสิต นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนบุคคลสนใจทั่วไป

 

Database Link

access   annre asc4   bestpractice bmjon   cina2 clinicalevi   clinicalkeycochrane   jama karger   mdconnature   ovid oxford   proquest sd   scopus1 slink   thiemebook thiemejour   uptodate4usml   websci wiley  journallink