.

ทรัพยากรห้องสมุด

     1. หนังสือ

     2. วารสาร

     3. วีดิทัศน์

     4. ซีดี-รอม

     5. หนังสืพิมพ์

     6. ผลงานทางวิชาการ